Skontaktuj się z Nami 48 377 99 00

Pomoc

 1. Sto­so­wa­nie efek­tów spe­cjal­nych w Corel Draw
 2. Przy­go­to­wu­jąc pro­jekt w Corel­Draw pro­simy o ogra­ni­cze­nie sto­so­wa­nia efek­tów jak soczewki (lens), cie­nie, prze­zro­czy­sto­ści czy wypel­nie­nia tonalne (gra­dienty). Ele­menty te bar­dzo czę­sto roz­bar­wiają się nie tak jak życzyłby sobie twórca.

  Jeśli jed­nak czę­sto korzy­sta­cie z efek­tów spe­cjal­nych dostęp­nych w Corel Draw to przed wysła­niem pliku wszyst­kie obiekty z efek­tami pro­simy zamie­nić na bit­mapę 300 DPI CMYK.
   
   

 3. Brak spa­dów lub spady zbyt małe
 4. Spad — obszar druku, który wycho­dzi poza kra­wędź cię­cia. Brak spadu może powo­do­wać powsta­nie bia­łych nie­rów­no­mier­nych mar­gi­ne­sów. Spady w pracy powinny mieć 2 mm dla każ­dej ze stron.
   
   

 5. Umiesz­cza­nie zbyt bli­sko linii cię­cia istot­nych ele­men­tów (logo, text, ipt.)
 6. Pro­simy pamie­tać o zro­bie­niu min. 3 mm (naj­le­piej 5 mm) mar­gi­nesu od linii cięcia.

  Jeżeli w pro­jek­cie jest tło (jed­no­lite lub obra­zek) pro­simy pamię­tać, aby wysta­wało poza obszar netto doce­lo­wego for­matu pracy o 2 mm z każ­dej strony — pro­simy zro­bić tzw. spady.

  Naj­częst­sze błędy:
  – tło przy­go­to­wane na równo z linią cię­cia bez spa­dów,
  – tło przy­go­to­wane mini­mal­nie poza linię cię­cia (mniej niż 2 mm),
  – pozo­sta­ło­ści w pro­jek­cie nie­wi­docz­nych ele­men­tów poza for­ma­tem pracy,
  – ele­menty takie jak linie czy wypeł­nione ramki przy­go­to­wane na równo z linią cię­cia bez spa­dów,
   
   

 7. Sto­so­wa­nie kolo­rów RGB
 8. Pro­simy korzy­stać tylko tylko z kolo­rów CMYK.

  Naj­częst­sze błędy:
  – zdję­cia czy pro­jekt zro­biony w RGB roz­bar­wia się ina­czej niż te same ele­menty zamie­nione na CMYK. Kolory zazwy­czaj wycho­dzą szare,i wybla­kłe.
  – uży­wa­nie skła­do­wych kolo­rów CMYK poni­żej 5% w druku wycho­dzi prak­tycz­nie nie­wi­doczne.
   
   

 9. Prze­słany pro­jekt zawiera tekst nie tekst na krzywe
 10. Prze­sła­nie pro­jektu z tek­stami nie­zmie­nio­nymi na krzywe powo­duje zamianę czcionki tek­stu na inną. W prak­tyce ozna­cza to zupełne roz­sy­pa­nie się pro­jektu.
  Przed prze­sła­niem pro­jektu do reali­za­cji pro­simy zawsze zamie­nić wszyst­kie czcionki na krzywe.
   
   

 11. Zbyt mała roz­dziel­czość bitmap
 12. Jeżeli zamiesz­czasz w pro­jek­cie obrazki bitowe typu TIF, JPG, pamię­taj by miały roz­dziel­czość min. 300 DPI. Więk­sza roz­dziel­czość nie poprawi jako­ści a tylko zwięk­sza wiel­kość pliku. Mniej­sza roz­dziel­czość spo­wo­duje utratę jako­ści.
   
   

 13. Pliki w for­mie map bitowych
 14. W przy­padku przy­go­to­wy­wa­nia pli­ków w postaci map bito­wych TIF, JPG pro­simy by uwa­żać ze sto­so­wa­niem zbyt małej wiel­ko­ści czcionki.
  Pro­simy pamię­tać że nie należy sto­so­wać 16 lub 32 bito­wej głębi kolo­rów w przy­go­to­wa­niu do druku, plik przy­go­to­wany w try­bie 16 lub 32 bito­wym ulega znie­kształ­ce­niu pod­czas roz­bar­wie­nia.
   
   

 15. Brak infor­ma­cji o kolej­no­ści stron
 16. Przy przy­go­to­wy­wa­niu dwu­stron­nych pro­jek­tów bar­dzo pro­simy o zazna­cze­nie, która strona ma być pierw­sza, a która druga.
   
   

 17. Nazwa pliku prze­sła­nego na FTP jest zbyt powszechna
 18. Pro­simy o uni­ka­nie nazy­wa­nia pli­ków np. “wizytówka.pdf”, “pocztówka.cdr”. Przy dużej ilo­ści otrzy­my­wa­nych od Pań­stwa pli­ków, taka nazwa może być myląca i utrud­nia nam odna­le­zie­nie wła­ści­wego pliku. Nazwa pliku powinna być cha­rak­te­ry­styczna i odróż­niać go od innych. Naj­le­piej, gdy two­rzona jest wg wzoru: “nazwazlecającego_nazwaprojektu.xxx“
   
   

 19. Nie­po­prawne roz­sze­rze­nie pliku
 20. Do druku przyj­mu­jemy pliki z roz­sze­rze­niem : JPG, TIF, CDR, PDF. Inne roz­sze­rze­nia nie są przyj­mo­wane do druku. Dla­tego prace prze­słane w innym for­ma­cie niż wymie­niony zostaną odrzucone.

Przed przy­stą­pie­niem do reali­za­cji zle­ca­nia, wszyst­kie wpły­wa­jące do nas pliki są spraw­dzane. W ten spo­sób udaje nam się wyeli­mi­no­wać więk­szość poten­cjal­nych pro­ble­mów technicznych.

Należy jed­nak pamię­tać, że obo­wią­zek pra­wi­dło­wego przy­go­to­wa­nia pliku zawsze należy do Pań­stwa. Przed wysła­niem pliku pro­simy o dokładne spraw­dze­nie jego popraw­no­ści. Odrzu­ce­nie pliku spo­wo­duje koniecz­ność popra­wie­nia pro­jektu i wydłuża ter­min wyko­na­nia zle­ce­nia o czas potrzebny na poprawę pro­jektu i jego ponowną weryfikację.

W przy­padku wykry­cia pro­ble­mów zostaną Pań­stwo poin­for­mo­wani o tym drogą mailową lub tele­fo­nicz­nie. Nasi gra­ficy okre­ślą rodzaj pro­blemu i zasu­ge­rują jak plik popra­wić.
 
 
Co nasi gra­ficy weryfikują?

zgod­ność zamó­wie­nia z pli­kiem - spraw­dzamy czy rodzaj zamó­wio­nego pro­duktu zga­dza się z prze­sła­nym plikiem.

wymiary pro­jektu - czy wymiary pro­jektu zga­dzają się z zamó­wie­niem. Pro­simy zawsze spraw­dzić for­mat pracy przed wysłaniem.

ilość stron pro­jektu - spraw­dzamy czy ilość stron prze­sła­nego pro­jektu zga­dza się z zamó­wie­niem. Jeśli zamó­wie­nie jest na druk dwu­stronny, a w prze­sła­nym pliku jest tylko jedna strona –reali­za­cja zamó­wie­nia zosta­nie wstrzy­mana. Doty­czy to rów­nież ilo­ści stron w broszurach.

spady - brak spa­dów w pro­jek­tach unie­moż­li­wia pra­wi­dłowe wyko­na­nie pracy.

bez­pieczne mar­gi­nesy - spraw­dzamy czy tek­sty w pracy nie są zbyt bli­sko linii cię­cia. Mini­malna bez­pieczna odle­głość to 3mm. W tym zakre­sie nie spraw­dzamy innych ele­men­tów pro­jektu – gra­fik, ramek itp.

kolo­ry­styka - pro­jekty przy­go­to­wane w prze­strzeni RGB oraz w kolo­rach PANTONE (jeśli nie są przed­mio­tem zamó­wie­nia) są kon­wer­to­wane do CMYK zgod­nie z pro­fi­lem Coated Fogra 39. Gemini Stu­dio nie ponosi odpo­wie­dzial­no­ści za zmiany w kolo­ry­styce wyni­ka­jące z auto­ma­tycz­nej kon­wer­sji na CMYK. W przy­padku prze­sła­nia pli­ków PDF z załą­czo­nymi pro­fi­lami kolo­ry­stycz­nymi (z wyła­cze­niem pro­filu Coated Fogra 39) plik taki zosta­nie odrzu­cony, a zamó­wie­nie wstrzymane.

czcionki - spraw­dzamy czy wszyst­kie czcionki w pro­jek­cie są zmie­nione na krzywe. Jeśli tak nie jest plik zosta­nie odrzu­cony, a zamó­wie­nie wstrzymane.

orien­ta­cja stron - spraw­dzamy czy strony pro­jektu mają tę samą orien­ta­cję wzglę­dem sie­bie. Jeśli pierw­sza strona pro­jektu ma orien­ta­cję poziomą a druga – pio­nową, praca zosta­nie odrzu­cona, a zamó­wie­nie wstrzy­mane.
 
 
 
Wery­fi­ka­cja opcji dodatkowych

W nie­któ­rych pro­duk­tach dostępne są opcje dodat­kowe. Jeśli zamó­wili Pań­stwo pro­dukt z jedną z poniż­szych opcji - jej popraw­ność w pliku jest rów­nież weryfikowana.

popraw­ność fal­co­wa­nia - w miarę moż­li­wo­ści nasz gra­fik spraw­dza, czy układ pro­jektu zga­dza się z zamó­wio­nym fal­co­wa­niem, np. czy tek­sty nie wcho­dzą na linię fal­co­wa­nia, czy gra­fika sąsied­nich łamów nie jest prze­su­nięta wzglę­dem linii łama­nia. Nie jest jed­nak moż­liwe aby­śmy prze­wi­dzieli Pań­stwa zamysł arty­styczny danej pracy. Dla­tego budzące wąt­pli­wo­ści przy­padki nie­zgod­no­ści będą sygna­li­zo­wane. Brak reak­cji w tym zakre­sie nie jest pod­stawą do ewen­tu­al­nej rekla­ma­cji druku.

popraw­ność bigo­wa­nia - podej­mo­wane są iden­tyczne dzia­ła­nia jak w przy­padku popraw­no­ści falcowania.

lakier punk­towy UV - spraw­dzamy mini­malne gru­bo­ści linii, wiel­kość tek­stu, czy obiekty mają zadane 100% koloru czarnego.

kolory spe­cjalne np. PANTONE - spraw­dzamy czy pro­jekt zawiera kolor spe­cjalny pra­wi­dłowo przy­go­to­wany. Pro­szę pamię­tać o dobo­rze rodzaju farby do dru­ko­wa­nego pod­łoża (np. powle­kane, nie­po­wle­kane). Nie spraw­dzamy czy podany pod­czas zamó­wie­nia nr koloru np. PANTONE jest pra­wi­dłowo dobrany do podłoża.

cię­cie spe­cjalne (plo­ter, sztan­co­wa­nie) - spraw­dzamy pra­wi­dło­wość pliku z wzo­rem nacinania/wykrojnika.

W trak­cie ana­lizy pliku nasi gra­ficy mogą zauwa­żyć inne pro­blemy niż opi­sane powy­żej. W takim przy­padku rów­nież reagu­jemy — otrzy­mają Pań­stwo infor­ma­cje o wykry­tym pro­ble­mie.
 
 
 
Czego nie sprawdzamy!

 • tre­ści merytorycznej;
 • gra­fika, tekst w tym jakość i popraw­ność przy­go­to­wa­nia kodów kre­sko­wych, QR, jeśli nie są przed­mio­tem zamówienia;
 • walo­rów este­tycz­nych projektu;
 • doboru kolo­rów, jasności/kontrastu zdjęć;
 • popraw­no­ści uży­cia kolo­rów spe­cjal­nych dla podłoży;
 • układu użyt­ków - obo­wią­zuje zasada obra­ca­nia prawo/lewo, nie odwra­camy prac góra/dół;

W przy­padku jeśli celowo nie­które ele­menty pro­jektu prze­kra­czają bez­pieczne war­to­ści np. na ulot­kach fal­co­wa­nych gra­fika jest celowo umiesz­czona nie­zgod­nie z liniami łama­nia pro­simy o poin­for­mo­wa­nie nas o tym w cza­sie skła­da­nia zamówienia.

TIFnależy zacho­wać odpo­wied­nie parametry:

 • for­mat 1:1,;
 • spady po 2 mm z każ­dej strony;
 • roz­dziel­czość mini­mum 300 dpi;
 • tryb kolo­rów CMYK, bez osa­dzo­nych dodat­ko­wych profili;
 • bez warstw – spłaszczone;
 • zale­cana kom­pre­sja LZW;
 • pro­jekt wyśrod­ko­wany na stronie;
 • odle­głość obiek­tów gra­ficz­nych i tek­stów od linii cię­cia min 3 mm.(5 mm);
 • wszyst­kie bit­mapy powinny być zapi­sane w try­bie CMYK 8 bit na kanał.
  W przy­padku 16 lub 32 bitów mogą wystą­pić błędy za które Gemini Stu­dio nie ponosi odpowiedzialności;

 

JPGnależy zacho­wać odpo­wied­nie parametry:

 • for­mat 1:1;
 • spady po 2 mm z każ­dej strony;
 • roz­dziel­czość mini­mum 300 dpi;
 • tryb kolo­rów CMYK, bez osa­dzo­nych dodat­ko­wych profili;
 • pro­jekt wyśrod­ko­wany na stronie;
 • odle­głość obiek­tów gra­ficz­nych i tek­stów od linii cię­cia min. 3 mm (zale­cane 5 mm);
 • wszyst­kie bit­mapy powinny być zapi­sane w try­bie CMYK 8 bit na kanał.
  W przy­padku 16 lub 32 bitów mogą wystą­pić błędy za które Gemini Stu­dio nie ponosi odpowiedzialności;

 

PDF — Pre­Presszgod­ność: Acro­bat 5 (PDF 1.4)

 • wszyst­kie fonty zamie­nione na krzywe;
 • spady po 2 mm z każ­dej strony;
 • jeśli w pracy znaj­dują się mapy bitowe, to powinny być one odpo­wied­nio zapi­sane w skali 1:1,rozdzielczość map bito­wych mini­mum 300 dpi;
 • tryb kolo­rów CMYK bez osa­dzo­nych dodat­ko­wych profili;
 • pro­jekt wyśrod­ko­wany na stronie;
 • odle­głość obiek­tów gra­ficz­nych i tek­stów od linii cię­cia min. 3 mm (zale­cane 5 mm);
 • wszyst­kie bit­mapy umiesz­czone w PDF powinny być zapi­sane w try­bie CMYK 8 bit na kanał.
  W przy­padku 16 lub 32 bitów mogą wystą­pić błędy za które Gemini Stu­dio nie ponosi odpowiedzialności;

 

CDRpliki pro­gramu Corel Draw (do wer­sji X6)

 • prace lakie­ro­wane (pod­gląd pracy wraz z lakie­rem na osob­nej stro­nie), 1:1;
 • wykroj­niki do danych prac (na pierw­szej stro­nie wykroj­nik nało­żony na pracę na dru­giej stro­nie praca do druku bez wykroj­nika) – linie cię­cia ozna­czone kolo­rem nie­bie­skim linie fal­co­wa­nia kolo­rem czer­wo­nym , 1:1;
 • fonty zamie­nione na krzywe;
 • spady po 2 mm z każ­dej strony;
 • wewnętrzne mapy bitowe o odpo­wied­nich para­me­trach (1:1, 300 dpi, CMYK);
 • praca nie może zawie­rać żad­nych dodat­ko­wych kolorów;
 • pro­jekt, wykroj­nik i lakier wyśrod­ko­wane na stronie;
 • tryb kolo­rów CMYK bez osa­dzo­nych dodat­ko­wych profili;
 • odle­głość obiek­tów gra­ficz­nych i tek­stów od linii cię­cia min. 3 mm (zale­cane 5 mm);
 • wszyst­kie bit­mapy umiesz­czone w CDR powinny być zapi­sane w try­bie CMYK 8 bit na kanał.
  W przy­padku 16 lub 32 bitów mogą wystą­pić błędy za które Gemini Stu­dio nie ponosi odpowiedzialności;
 • orien­ta­cja pracy musi się zga­dzać z usta­wie­niami orien­ta­cji arku­sza. (Dla pracy pozio­mej, arkusz powi­nien być w orien­ta­cji poziomej);

 

Nie akcep­tu­jemy:

 • gra­fik z pre­zen­ta­cji mul­ti­me­dial­nych (np. PowerPoint)
 • gra­fik osa­dzo­nych w doku­men­tach tek­sto­wych (np. Word, Open Office)

bez prze­two­rze­nia nie nadają się one do zasto­so­wań poligraficznych.

UWAGA!
Uży­wa­nie efek­tów spe­cjal­nych w pro­gra­mie Corel Draw może powo­do­wać błędy w druku.
Gemini Stu­dio NIE PONOSI odpo­wie­dzial­no­ści za prace przy­słane w pro­gra­mie Corel Draw i pliki PDF publi­ko­wane z pro­gramu Corel Draw oraz wyni­ka­jące z tego tytułu błędy. Wszyst­kie pliki w for­ma­cie CDR będą kon­wer­to­wane do for­matu PDF z zamianą kolo­ry­styki na CMYK (z wyłą­cze­niem prac zamó­wio­nych w PANTONE).

Gemini Stu­dio NIE PONOSI odpo­wie­dzial­no­ści za kon­wer­sję kolo­rów z pro­gramu Corel Draw oraz za prace, w któ­rych odle­głość od linii cię­cia nie jest zgodna ze spe­cy­fi­ka­cją oraz prace, w któ­rych czcionki nie zostały zamie­nione na krzywe.

W przy­padku pli­ków PDF eks­por­to­wa­nych z pro­gramu Corel Draw, aby unik­nąć błę­dów w wydruku należy zazna­czyć wszyst­kie zdję­cia i obiekty na pracy i prze­kształ­cić je na mapę bitową pamię­ta­jąc o odpo­wied­nich para­me­trach. Ist­nieje także moż­li­wość spraw­dze­nia popraw­no­ści lub jeśli to moż­liwe doko­na­nia korekty mate­ria­łów prze­sła­nych przez Klienta.
W takim przy­padku należy skon­tak­to­wać się z Biu­rem Obsługi Gemini Stu­dio. Klient w takiej sytu­acji po wery­fi­ka­cji lub korek­cie prze­sła­nego mate­riału, otrzy­muje plik do akcep­ta­cji na podany adres e-mail.

W związku z moż­li­wo­ścią wystą­pie­nia błę­dów przy gene­ro­wa­niu pli­ków PDF, a nie jako bit­mapa z pro­gramu Adobe Pho­to­shop, pliki wyni­kowe z pro­gramu Adobe Pho­to­shop zale­camy prze­sy­łać zapi­sy­wane jako TIFF bez warstw — spłasz­czone. Gemini Stu­dio NIE PONOSI odpo­wie­dzial­no­ści za błęd­nie wyge­ne­ro­wane pliki PDF z pro­gramu Adobe Pho­to­shop oraz pliki błęd­nie wyge­ne­ro­wane przez pro­gramy Adobe Pho­to­shop i Corel Draw prze­kon­wer­to­wane przez za pośred­nic­twem innego opro­gra­mo­wa­nia np. Adobe Indesign.

Kolo­ry­styka
Przy czar­nych tłach, w celu uzy­ska­nia naj­wyż­szej jako­ści druku, zale­camy uży­cie koloru czar­nego ze skła­do­wych C30%, M30%, Y30%, K100%.
Nie­do­pusz­czalne jest gene­ro­wa­nie czar­nego tek­stu z czte­rech kolo­rów (czę­sty błąd: kolor czarny z RGB kon­wer­to­wany jest do czte­rech kolo­rów). Dla tek­stu z zada­nym kolo­rem czar­nym zale­camy sto­so­wa­nie war­to­ści C0% M0% Y0K100%.

Spe­cy­fi­ka­cja pliku dla wydru­ków wiel­ko­for­ma­to­wych
Dla popraw­nego wydruku pro­simy prze­strze­gać war­to­ści poda­nych w poniż­szej tabeli.

Tabela roz­dziel­czo­ści dla druku wiel­ko­for­ma­to­wego
1m 2m 3m 4m 5m 6m 7m 8m
   1m     300 dpi 200 dpi 150 dpi 100 dpi 72 dpi 72 dpi  60 dpi 50 dpi
2m  200 dpi 150 dpi 150 dpi 96 dpi 72 dpi 60 dpi 60 dpi 50 dpi
3m  150 dpi 150 dpi 100 dpi 80 dpi 60 dpi 60 dpi 50 dpi 50 dpi
4m  100 dpi 96 dpi 80 dpi 72 dpi 60 dpi 50 dpi 50 dpi 50 dpi
5m  72 dpi 72 dpi 60 dpi 60 dpi 50 dpi 50 dpi 50 dpi 40 dpi
6m  72 dpi 60 dpi 60 dpi 50 dpi 50 dpi 50 dpi 50 dpi 40 dpi
7m  60 dpi 60 dpi 50 dpi 50 dpi 50 dpi 50 dpi 40 dpi 40 dpi
8m  50 dpi 50 dpi 50 dpi 50 dpi 40 dpi 40 dpi 40 dpi 40 dpi

 
Kolor CMYK;
Pliki TIFF lub JPG — skala 1:1;
Nie­do­pusz­czalne jest gene­ro­wa­nie czar­nego tek­stu z czte­rech kolo­rów (czę­sty błąd: kolor czarny z RGB kon­wer­to­wany jest do czte­rech kolorów);

Mak­sy­malne dopusz­czalne nasy­ce­nie kolo­rów:
a) druk off­se­towy:
– na papie­rach powle­ka­nych (kredy, kar­tony powle­kane): max 350%
– na papie­rach nie­po­wle­ka­nych (papiery off­se­towe): max 250%
b) druk cyfrowy: 250%

Pro­jekt nie powi­nien zawie­rać osa­dzo­nych pro­fili kolo­rów.
Jeśli jakiś ele­ment pro­jektu docho­dzi do linii cię­cia pro­simy zro­bić tzw. spady — zazwy­czaj ich wymiar to 2mm z każ­dej strony.
W przy­padku druku wiel­ko­for­ma­to­wego nie ma koniecz­no­ści powięk­sza­nia pracy o spad.

Pro­simy nie umiesz­czać zbyt bli­sko linii cię­cia istot­nych ele­men­tów pro­jektu (tek­stów, logo itp.) — bez­pieczna odle­głość to 3mm.
Zale­cana mini­malna war­tość to 5mm.

Przed wysła­niem pro­jektu pro­simy zamie­nić wszyst­kie tek­sty na krzywe. Pliki z czcion­kami nie zamie­nio­nymi na krzywe będę odrzucane.

W przy­padku zamó­wień na pro­dukty jed­no­stron­nie folio­wane, pro­simy dokład­nie okre­ślić stronę folio­waną.
W pra­cach dwu­stron­nych bar­dzo ważne jest dokładne okre­śle­nie pra­wi­dło­wej orien­ta­cji wzglę­dem sie­bie awersu i rewersu pracy.

UWAGA!
Pro­simy pamię­tać, że ten sam obraz na każ­dym moni­to­rze będzie wyświe­tlony w innej kolo­ry­styce, pro­simy więc zadbać o pra­wi­dłowe ska­li­bro­wa­nie moni­tora. Nie­wła­ściwe usta­wie­nia para­me­trów pracy mogą unie­moż­li­wić poprawne jej wydru­ko­wa­nie. Róż­nica kolo­ry­styki mię­dzy obra­zem wyświe­tlo­nym na moni­to­rze a pro­duk­tem final­nym nie może być pod­stawą do reklamacji.

Dane przyj­mu­jemy w for­mie elektronicznej.

Pliki do reali­za­cji można prze­sy­łać bez­po­śred­nio na nasz ser­wer FTP (po wcze­śniej­szym utwo­rze­niu konta) lub za pośred­nic­twem poczty elek­tro­nicz­nej na adres biuro@geministudio.com.pl (załącz­niki do max. 10mb).

Zaletą prze­sy­ła­nia pli­ków za pośred­nic­twem FTP jest bar­dzo szybki prze­sył danych, ogra­ni­czony tylko szyb­ko­ścią Pań­stwa łącza inter­ne­to­wego. Każdy klient ma swój kata­log co umoż­li­wia pełną ochronę pli­ków przez Pań­stwa prze­sy­ła­nych. Nie ma ogra­ni­czeń co do wiel­ko­ści prze­sy­ła­nego pliku.

Aby utwo­rzyć konto FTP należy skon­tak­to­wać się z Biu­rem Obsługi Klienta Gemini Stu­dio. Po utwo­rze­niu konta dane nie­zbędne do usta­no­wie­nia połą­cze­nia z ser­we­rem FTP zostaną prze­słane w wia­do­mo­ści e-mail na adres wska­zany przez Klienta.

Dane ser­wera FTP:

adres — ftp://ftp.geministudio.nazwa.pl
login — taki jak prze­słany w wia­do­mo­ści e-mail
hasło — takie jak prze­słane w wia­do­mo­ści e-mail