Pomoc

Pomoc2019-01-17T09:29:42+02:00
Naj­częst­sze błę­dy i powo­dy odrzu­ceń pli­ków2019–01-17T09:29:42+02:00

 1. Sto­so­wa­nie efek­tów spe­cjal­nych w Corel Draw
 2. Przy­go­to­wu­jąc pro­jekt w Corel­Draw pro­si­my o ogra­ni­cze­nie sto­so­wa­nia efek­tów jak soczew­ki (lens), cie­nie, prze­zro­czy­sto­ści czy wypel­nie­nia tonal­ne (gra­dien­ty). Ele­men­ty te bar­dzo czę­sto roz­bar­wia­ją się nie tak jak życzył­by sobie twór­ca.

  Jeśli jed­nak czę­sto korzy­sta­cie z efek­tów spe­cjal­nych dostęp­nych w Corel Draw to przed wysła­niem pli­ku wszyst­kie obiek­ty z efek­ta­mi pro­si­my zamie­nić na bit­ma­pę 300 DPI CMYK.
   
   

 3. Brak spa­dów lub spa­dy zbyt małe
 4. Spad — obszar dru­ku, któ­ry wycho­dzi poza kra­wędź cię­cia. Brak spa­du może powo­do­wać powsta­nie bia­łych nie­rów­no­mier­nych mar­gi­ne­sów. Spa­dy w pra­cy powin­ny mieć 2 mm dla każ­dej ze stron.
   
   

 5. Umiesz­cza­nie zbyt bli­sko linii cię­cia istot­nych ele­men­tów (logo, text, ipt.)
 6. Pro­si­my pamie­tać o zro­bie­niu min. 3 mm (naj­le­piej 5 mm) mar­gi­ne­su od linii cię­cia.

  Jeże­li w pro­jek­cie jest tło (jed­no­li­te lub obra­zek) pro­si­my pamię­tać, aby wysta­wa­ło poza obszar net­to doce­lo­we­go for­ma­tu pra­cy o 2 mm z każ­dej stro­ny — pro­si­my zro­bić tzw. spa­dy.

  Naj­częst­sze błę­dy:
  — tło przy­go­to­wa­ne na rów­no z linią cię­cia bez spa­dów,
  — tło przy­go­to­wa­ne mini­mal­nie poza linię cię­cia (mniej niż 2 mm),
  — pozo­sta­ło­ści w pro­jek­cie nie­wi­docz­nych ele­men­tów poza for­ma­tem pra­cy,
  — ele­men­ty takie jak linie czy wypeł­nio­ne ram­ki przy­go­to­wa­ne na rów­no z linią cię­cia bez spa­dów,
   
   

 7. Sto­so­wa­nie kolo­rów RGB
 8. Pro­si­my korzy­stać tyl­ko tyl­ko z kolo­rów CMYK.

  Naj­częst­sze błę­dy:
  — zdję­cia czy pro­jekt zro­bio­ny w RGB roz­bar­wia się ina­czej niż te same ele­men­ty zamie­nio­ne na CMYK. Kolo­ry zazwy­czaj wycho­dzą szare,i wybla­kłe.
  — uży­wa­nie skła­do­wych kolo­rów CMYK poni­żej 5% w dru­ku wycho­dzi prak­tycz­nie nie­wi­docz­ne.
   
   

 9. Prze­sła­ny pro­jekt zawie­ra tekst nie tekst na krzy­we
 10. Prze­sła­nie pro­jek­tu z tek­sta­mi nie­zmie­nio­ny­mi na krzy­we powo­du­je zamia­nę czcion­ki tek­stu na inną. W prak­ty­ce ozna­cza to zupeł­ne roz­sy­pa­nie się pro­jek­tu.
  Przed prze­sła­niem pro­jek­tu do reali­za­cji pro­si­my zawsze zamie­nić wszyst­kie czcion­ki na krzy­we.
   
   

 11. Zbyt mała roz­dziel­czość bit­map
 12. Jeże­li zamiesz­czasz w pro­jek­cie obraz­ki bito­we typu TIF, JPG, pamię­taj by mia­ły roz­dziel­czość min. 300 DPI. Więk­sza roz­dziel­czość nie popra­wi jako­ści a tyl­ko zwięk­sza wiel­kość pli­ku. Mniej­sza roz­dziel­czość spo­wo­du­je utra­tę jako­ści.
   
   

 13. Pli­ki w for­mie map bito­wych
 14. W przy­pad­ku przy­go­to­wy­wa­nia pli­ków w posta­ci map bito­wych TIF, JPG pro­si­my by uwa­żać ze sto­so­wa­niem zbyt małej wiel­ko­ści czcion­ki.
  Pro­si­my pamię­tać że nie nale­ży sto­so­wać 16 lub 32 bito­wej głę­bi kolo­rów w przy­go­to­wa­niu do dru­ku, plik przy­go­to­wa­ny w try­bie 16 lub 32 bito­wym ule­ga znie­kształ­ce­niu pod­czas roz­bar­wie­nia.
   
   

 15. Brak infor­ma­cji o kolej­no­ści stron
 16. Przy przy­go­to­wy­wa­niu dwu­stron­nych pro­jek­tów bar­dzo pro­si­my o zazna­cze­nie, któ­ra stro­na ma być pierw­sza, a któ­ra dru­ga.
   
   

 17. Nazwa pli­ku prze­sła­ne­go na FTP jest zbyt powszech­na
 18. Pro­si­my o uni­ka­nie nazy­wa­nia pli­ków np. “wizytówka.pdf”, “pocztówka.cdr”. Przy dużej ilo­ści otrzy­my­wa­nych od Pań­stwa pli­ków, taka nazwa może być mylą­ca i utrud­nia nam odna­le­zie­nie wła­ści­we­go pli­ku. Nazwa pli­ku powin­na być cha­rak­te­ry­stycz­na i odróż­niać go od innych. Naj­le­piej, gdy two­rzo­na jest wg wzo­ru: “nazwazlecającego_nazwaprojektu.xxx”
   
   

 19. Nie­po­praw­ne roz­sze­rze­nie pli­ku
 20. Do dru­ku przyj­mu­je­my pli­ki z roz­sze­rze­niem : JPG, TIF, CDR, PDF. Inne roz­sze­rze­nia nie są przyj­mo­wa­ne do dru­ku. Dla­te­go pra­ce prze­sła­ne w innym for­ma­cie niż wymie­nio­ny zosta­ną odrzu­co­ne.

Wery­fi­ka­cja prze­sła­nych pli­ków2014–11-23T15:30:06+02:00

Przed przy­stą­pie­niem do reali­za­cji zle­ca­nia, wszyst­kie wpły­wa­ją­ce do nas pli­ki są spraw­dza­ne. W ten spo­sób uda­je nam się wyeli­mi­no­wać więk­szość poten­cjal­nych pro­ble­mów tech­nicz­nych.

Nale­ży jed­nak pamię­tać, że obo­wią­zek pra­wi­dło­we­go przy­go­to­wa­nia pli­ku zawsze nale­ży do Pań­stwa. Przed wysła­niem pli­ku pro­si­my o dokład­ne spraw­dze­nie jego popraw­no­ści. Odrzu­ce­nie pli­ku spo­wo­du­je koniecz­ność popra­wie­nia pro­jek­tu i wydłu­ża ter­min wyko­na­nia zle­ce­nia o czas potrzeb­ny na popra­wę pro­jek­tu i jego ponow­ną wery­fi­ka­cję.

W przy­pad­ku wykry­cia pro­ble­mów zosta­ną Pań­stwo poin­for­mo­wa­ni o tym dro­gą mailo­wą lub tele­fo­nicz­nie. Nasi gra­fi­cy okre­ślą rodzaj pro­ble­mu i zasu­ge­ru­ją jak plik popra­wić.
 
 
Co nasi gra­fi­cy wery­fi­ku­ją?

zgod­ność zamó­wie­nia z pli­kiem — spraw­dza­my czy rodzaj zamó­wio­ne­go pro­duk­tu zga­dza się z prze­sła­nym pli­kiem.

wymia­ry pro­jek­tu — czy wymia­ry pro­jek­tu zga­dza­ją się z zamó­wie­niem. Pro­si­my zawsze spraw­dzić for­mat pra­cy przed wysła­niem.

ilość stron pro­jek­tu — spraw­dza­my czy ilość stron prze­sła­ne­go pro­jek­tu zga­dza się z zamó­wie­niem. Jeśli zamó­wie­nie jest na druk dwu­stron­ny, a w prze­sła­nym pli­ku jest tyl­ko jed­na stro­na -reali­za­cja zamó­wie­nia zosta­nie wstrzy­ma­na. Doty­czy to rów­nież ilo­ści stron w bro­szu­rach.

spa­dy — brak spa­dów w pro­jek­tach unie­moż­li­wia pra­wi­dło­we wyko­na­nie pra­cy.

bez­piecz­ne mar­gi­ne­sy — spraw­dza­my czy tek­sty w pra­cy nie są zbyt bli­sko linii cię­cia. Mini­mal­na bez­piecz­na odle­głość to 3mm. W tym zakre­sie nie spraw­dza­my innych ele­men­tów pro­jek­tu – gra­fik, ramek itp.

kolo­ry­sty­ka — pro­jek­ty przy­go­to­wa­ne w prze­strze­ni RGB oraz w kolo­rach PANTONE (jeśli nie są przed­mio­tem zamó­wie­nia) są kon­wer­to­wa­ne do CMYK zgod­nie z pro­fi­lem Coated Fogra 39. Gemi­ni Stu­dio nie pono­si odpo­wie­dzial­no­ści za zmia­ny w kolo­ry­sty­ce wyni­ka­ją­ce z auto­ma­tycz­nej kon­wer­sji na CMYK. W przy­pad­ku prze­sła­nia pli­ków PDF z załą­czo­ny­mi pro­fi­la­mi kolo­ry­stycz­ny­mi (z wyła­cze­niem pro­fi­lu Coated Fogra 39) plik taki zosta­nie odrzu­co­ny, a zamó­wie­nie wstrzy­ma­ne.

czcion­ki — spraw­dza­my czy wszyst­kie czcion­ki w pro­jek­cie są zmie­nio­ne na krzy­we. Jeśli tak nie jest plik zosta­nie odrzu­co­ny, a zamó­wie­nie wstrzy­ma­ne.

orien­ta­cja stron — spraw­dza­my czy stro­ny pro­jek­tu mają tę samą orien­ta­cję wzglę­dem sie­bie. Jeśli pierw­sza stro­na pro­jek­tu ma orien­ta­cję pozio­mą a dru­ga – pio­no­wą, pra­ca zosta­nie odrzu­co­na, a zamó­wie­nie wstrzy­ma­ne.
 
 
 
Wery­fi­ka­cja opcji dodat­ko­wych

W nie­któ­rych pro­duk­tach dostęp­ne są opcje dodat­ko­we. Jeśli zamó­wi­li Pań­stwo pro­dukt z jed­ną z poniż­szych opcji — jej popraw­ność w pli­ku jest rów­nież wery­fi­ko­wa­na.

popraw­ność fal­co­wa­nia — w mia­rę moż­li­wo­ści nasz gra­fik spraw­dza, czy układ pro­jek­tu zga­dza się z zamó­wio­nym fal­co­wa­niem, np. czy tek­sty nie wcho­dzą na linię fal­co­wa­nia, czy gra­fi­ka sąsied­nich łamów nie jest prze­su­nię­ta wzglę­dem linii łama­nia. Nie jest jed­nak moż­li­we aby­śmy prze­wi­dzie­li Pań­stwa zamysł arty­stycz­ny danej pra­cy. Dla­te­go budzą­ce wąt­pli­wo­ści przy­pad­ki nie­zgod­no­ści będą sygna­li­zo­wa­ne. Brak reak­cji w tym zakre­sie nie jest pod­sta­wą do ewen­tu­al­nej rekla­ma­cji dru­ku.

popraw­ność bigo­wa­nia — podej­mo­wa­ne są iden­tycz­ne dzia­ła­nia jak w przy­pad­ku popraw­no­ści fal­co­wa­nia.

lakier punk­to­wy UV — spraw­dza­my mini­mal­ne gru­bo­ści linii, wiel­kość tek­stu, czy obiek­ty mają zada­ne 100% kolo­ru czar­ne­go.

kolo­ry spe­cjal­ne np. PANTONE — spraw­dza­my czy pro­jekt zawie­ra kolor spe­cjal­ny pra­wi­dło­wo przy­go­to­wa­ny. Pro­szę pamię­tać o dobo­rze rodza­ju far­by do dru­ko­wa­ne­go pod­ło­ża (np. powle­ka­ne, nie­po­wle­ka­ne). Nie spraw­dza­my czy poda­ny pod­czas zamó­wie­nia nr kolo­ru np. PANTONE jest pra­wi­dło­wo dobra­ny do pod­ło­ża.

cię­cie spe­cjal­ne (plo­ter, sztan­co­wa­nie) — spraw­dza­my pra­wi­dło­wość pli­ku z wzo­rem nacinania/wykrojnika.

W trak­cie ana­li­zy pli­ku nasi gra­fi­cy mogą zauwa­żyć inne pro­ble­my niż opi­sa­ne powy­żej. W takim przy­pad­ku rów­nież reagu­je­my — otrzy­ma­ją Pań­stwo infor­ma­cje o wykry­tym pro­ble­mie.
 
 
 
Cze­go nie spraw­dza­my!

 • tre­ści mery­to­rycz­nej;
 • gra­fi­ka, tekst w tym jakość i popraw­ność przy­go­to­wa­nia kodów kre­sko­wych, QR, jeśli nie są przed­mio­tem zamó­wie­nia;
 • walo­rów este­tycz­nych pro­jek­tu;
 • dobo­ru kolo­rów, jasności/kontrastu zdjęć;
 • popraw­no­ści uży­cia kolo­rów spe­cjal­nych dla pod­ło­ży;
 • ukła­du użyt­ków — obo­wią­zu­je zasa­da obra­ca­nia prawo/lewo, nie odwra­ca­my prac góra/dół;

W przy­pad­ku jeśli celo­wo nie­któ­re ele­men­ty pro­jek­tu prze­kra­cza­ją bez­piecz­ne war­to­ści np. na ulot­kach fal­co­wa­nych gra­fi­ka jest celo­wo umiesz­czo­na nie­zgod­nie z linia­mi łama­nia pro­si­my o poin­for­mo­wa­nie nas o tym w cza­sie skła­da­nia zamó­wie­nia.

Roz­sze­rze­nia i spe­cy­fi­ka­cja przyj­mo­wa­nych pli­ków2019–01-17T09:29:42+02:00

TIFnale­ży zacho­wać odpo­wied­nie para­me­try:

 • for­mat 1:1,;
 • spa­dy po 2 mm z każ­dej stro­ny;
 • roz­dziel­czość mini­mum 300 dpi;
 • tryb kolo­rów CMYK, bez osa­dzo­nych dodat­ko­wych pro­fi­li;
 • bez warstw – spłasz­czo­ne;
 • zale­ca­na kom­pre­sja LZW;
 • pro­jekt wyśrod­ko­wa­ny na stro­nie;
 • odle­głość obiek­tów gra­ficz­nych i tek­stów od linii cię­cia min 3 mm.(5 mm);
 • wszyst­kie bit­ma­py powin­ny być zapi­sa­ne w try­bie CMYK 8 bit na kanał.
  W przy­pad­ku 16 lub 32 bitów mogą wystą­pić błę­dy za któ­re Gemi­ni Stu­dio nie pono­si odpo­wie­dzial­no­ści;

 

JPGnale­ży zacho­wać odpo­wied­nie para­me­try:

 • for­mat 1:1;
 • spa­dy po 2 mm z każ­dej stro­ny;
 • roz­dziel­czość mini­mum 300 dpi;
 • tryb kolo­rów CMYK, bez osa­dzo­nych dodat­ko­wych pro­fi­li;
 • pro­jekt wyśrod­ko­wa­ny na stro­nie;
 • odle­głość obiek­tów gra­ficz­nych i tek­stów od linii cię­cia min. 3 mm (zale­ca­ne 5 mm);
 • wszyst­kie bit­ma­py powin­ny być zapi­sa­ne w try­bie CMYK 8 bit na kanał.
  W przy­pad­ku 16 lub 32 bitów mogą wystą­pić błę­dy za któ­re Gemi­ni Stu­dio nie pono­si odpo­wie­dzial­no­ści;

 

PDF — Pre­Presszgod­ność: Acro­bat 5 (PDF 1.4)

 • wszyst­kie fon­ty zamie­nio­ne na krzy­we;
 • spa­dy po 2 mm z każ­dej stro­ny;
 • jeśli w pra­cy znaj­du­ją się mapy bito­we, to powin­ny być one odpo­wied­nio zapi­sa­ne w ska­li 1:1,rozdzielczość map bito­wych mini­mum 300 dpi;
 • tryb kolo­rów CMYK bez osa­dzo­nych dodat­ko­wych pro­fi­li;
 • pro­jekt wyśrod­ko­wa­ny na stro­nie;
 • odle­głość obiek­tów gra­ficz­nych i tek­stów od linii cię­cia min. 3 mm (zale­ca­ne 5 mm);
 • wszyst­kie bit­ma­py umiesz­czo­ne w PDF powin­ny być zapi­sa­ne w try­bie CMYK 8 bit na kanał.
  W przy­pad­ku 16 lub 32 bitów mogą wystą­pić błę­dy za któ­re Gemi­ni Stu­dio nie pono­si odpo­wie­dzial­no­ści;

 

CDRpli­ki pro­gra­mu Corel Draw (do wer­sji X6)

 • pra­ce lakie­ro­wa­ne (pod­gląd pra­cy wraz z lakie­rem na osob­nej stro­nie), 1:1;
 • wykroj­ni­ki do danych prac (na pierw­szej stro­nie wykroj­nik nało­żo­ny na pra­cę na dru­giej stro­nie pra­ca do dru­ku bez wykroj­ni­ka) – linie cię­cia ozna­czo­ne kolo­rem nie­bie­skim linie fal­co­wa­nia kolo­rem czer­wo­nym , 1:1;
 • fon­ty zamie­nio­ne na krzy­we;
 • spa­dy po 2 mm z każ­dej stro­ny;
 • wewnętrz­ne mapy bito­we o odpo­wied­nich para­me­trach (1:1, 300 dpi, CMYK);
 • pra­ca nie może zawie­rać żad­nych dodat­ko­wych kolo­rów;
 • pro­jekt, wykroj­nik i lakier wyśrod­ko­wa­ne na stro­nie;
 • tryb kolo­rów CMYK bez osa­dzo­nych dodat­ko­wych pro­fi­li;
 • odle­głość obiek­tów gra­ficz­nych i tek­stów od linii cię­cia min. 3 mm (zale­ca­ne 5 mm);
 • wszyst­kie bit­ma­py umiesz­czo­ne w CDR powin­ny być zapi­sa­ne w try­bie CMYK 8 bit na kanał.
  W przy­pad­ku 16 lub 32 bitów mogą wystą­pić błę­dy za któ­re Gemi­ni Stu­dio nie pono­si odpo­wie­dzial­no­ści;
 • orien­ta­cja pra­cy musi się zga­dzać z usta­wie­nia­mi orien­ta­cji arku­sza. (Dla pra­cy pozio­mej, arkusz powi­nien być w orien­ta­cji pozio­mej);

 

Nie akcep­tu­je­my:

 • gra­fik z pre­zen­ta­cji mul­ti­me­dial­nych (np. Power­Po­int)
 • gra­fik osa­dzo­nych w doku­men­tach tek­sto­wych (np. Word, Open Offi­ce)

bez prze­two­rze­nia nie nada­ją się one do zasto­so­wań poli­gra­ficz­nych.

UWAGA!
Uży­wa­nie efek­tów spe­cjal­nych w pro­gra­mie Corel Draw może powo­do­wać błę­dy w dru­ku.
Gemi­ni Stu­dio NIE PONOSI odpo­wie­dzial­no­ści za pra­ce przy­sła­ne w pro­gra­mie Corel Draw i pli­ki PDF publi­ko­wa­ne z pro­gra­mu Corel Draw oraz wyni­ka­ją­ce z tego tytu­łu błę­dy. Wszyst­kie pli­ki w for­ma­cie CDR będą kon­wer­to­wa­ne do for­ma­tu PDF z zamia­ną kolo­ry­sty­ki na CMYK (z wyłą­cze­niem prac zamó­wio­nych w PANTONE).

Gemi­ni Stu­dio NIE PONOSI odpo­wie­dzial­no­ści za kon­wer­sję kolo­rów z pro­gra­mu Corel Draw oraz za pra­ce, w któ­rych odle­głość od linii cię­cia nie jest zgod­na ze spe­cy­fi­ka­cją oraz pra­ce, w któ­rych czcion­ki nie zosta­ły zamie­nio­ne na krzy­we.

W przy­pad­ku pli­ków PDF eks­por­to­wa­nych z pro­gra­mu Corel Draw, aby unik­nąć błę­dów w wydru­ku nale­ży zazna­czyć wszyst­kie zdję­cia i obiek­ty na pra­cy i prze­kształ­cić je na mapę bito­wą pamię­ta­jąc o odpo­wied­nich para­me­trach. Ist­nie­je tak­że moż­li­wość spraw­dze­nia popraw­no­ści lub jeśli to moż­li­we doko­na­nia korek­ty mate­ria­łów prze­sła­nych przez Klien­ta.
W takim przy­pad­ku nale­ży skon­tak­to­wać się z Biu­rem Obsłu­gi Gemi­ni Stu­dio. Klient w takiej sytu­acji po wery­fi­ka­cji lub korek­cie prze­sła­ne­go mate­ria­łu, otrzy­mu­je plik do akcep­ta­cji na poda­ny adres e-mail.

W związ­ku z moż­li­wo­ścią wystą­pie­nia błę­dów przy gene­ro­wa­niu pli­ków PDF, a nie jako bit­ma­pa z pro­gra­mu Ado­be Pho­to­shop, pli­ki wyni­ko­we z pro­gra­mu Ado­be Pho­to­shop zale­ca­my prze­sy­łać zapi­sy­wa­ne jako TIFF bez warstw — spłasz­czo­ne. Gemi­ni Stu­dio NIE PONOSI odpo­wie­dzial­no­ści za błęd­nie wyge­ne­ro­wa­ne pli­ki PDF z pro­gra­mu Ado­be Pho­to­shop oraz pli­ki błęd­nie wyge­ne­ro­wa­ne przez pro­gra­my Ado­be Pho­to­shop i Corel Draw prze­kon­wer­to­wa­ne przez za pośred­nic­twem inne­go opro­gra­mo­wa­nia np. Ado­be Inde­sign.

Pod­sta­wo­we zasa­dy przy­go­to­wa­nia pli­ków2019–01-17T09:29:42+02:00

Kolo­ry­sty­ka
Przy czar­nych tłach, w celu uzy­ska­nia naj­wyż­szej jako­ści dru­ku, zale­ca­my uży­cie kolo­ru czar­ne­go ze skła­do­wych C30%, M30%, Y30%, K100%.
Nie­do­pusz­czal­ne jest gene­ro­wa­nie czar­ne­go tek­stu z czte­rech kolo­rów (czę­sty błąd: kolor czar­ny z RGB kon­wer­to­wa­ny jest do czte­rech kolo­rów). Dla tek­stu z zada­nym kolo­rem czar­nym zale­ca­my sto­so­wa­nie war­to­ści C0% M0% Y0% K100%.

Spe­cy­fi­ka­cja pli­ku dla wydru­ków wiel­ko­for­ma­to­wych
Dla popraw­ne­go wydru­ku pro­si­my prze­strze­gać war­to­ści poda­nych w poniż­szej tabe­li.

Tabe­la roz­dziel­czo­ści dla dru­ku wiel­ko­for­ma­to­we­go
1m 2m 3m 4m 5m 6m 7m 8m
   1m     300 dpi 200 dpi 150 dpi 100 dpi 72 dpi 72 dpi  60 dpi 50 dpi
2m  200 dpi 150 dpi 150 dpi 96 dpi 72 dpi 60 dpi 60 dpi 50 dpi
3m  150 dpi 150 dpi 100 dpi 80 dpi 60 dpi 60 dpi 50 dpi 50 dpi
4m  100 dpi 96 dpi 80 dpi 72 dpi 60 dpi 50 dpi 50 dpi 50 dpi
5m  72 dpi 72 dpi 60 dpi 60 dpi 50 dpi 50 dpi 50 dpi 40 dpi
6m  72 dpi 60 dpi 60 dpi 50 dpi 50 dpi 50 dpi 50 dpi 40 dpi
7m  60 dpi 60 dpi 50 dpi 50 dpi 50 dpi 50 dpi 40 dpi 40 dpi
8m  50 dpi 50 dpi 50 dpi 50 dpi 40 dpi 40 dpi 40 dpi 40 dpi

 
Kolor CMYK;
Pli­ki TIFF lub JPG — ska­la 1:1;
Nie­do­pusz­czal­ne jest gene­ro­wa­nie czar­ne­go tek­stu z czte­rech kolo­rów (czę­sty błąd: kolor czar­ny z RGB kon­wer­to­wa­ny jest do czte­rech kolo­rów);

Mak­sy­mal­ne dopusz­czal­ne nasy­ce­nie kolo­rów:
a) druk off­se­to­wy:
— na papie­rach powle­ka­nych (kre­dy, kar­to­ny powle­ka­ne): max 350%
— na papie­rach nie­po­wle­ka­nych (papie­ry off­se­to­we): max 250%
b) druk cyfro­wy: 250%

Pro­jekt nie powi­nien zawie­rać osa­dzo­nych pro­fi­li kolo­rów.
Jeśli jakiś ele­ment pro­jek­tu docho­dzi do linii cię­cia pro­si­my zro­bić tzw. spa­dy — zazwy­czaj ich wymiar to 2mm z każ­dej stro­ny.
W przy­pad­ku dru­ku wiel­ko­for­ma­to­we­go nie ma koniecz­no­ści powięk­sza­nia pra­cy o spad.

Pro­si­my nie umiesz­czać zbyt bli­sko linii cię­cia istot­nych ele­men­tów pro­jek­tu (tek­stów, logo itp.) — bez­piecz­na odle­głość to 3mm.
Zale­ca­na mini­mal­na war­tość to 5mm.

Przed wysła­niem pro­jek­tu pro­si­my zamie­nić wszyst­kie tek­sty na krzy­we. Pli­ki z czcion­ka­mi nie zamie­nio­ny­mi na krzy­we będę odrzu­ca­ne.

W przy­pad­ku zamó­wień na pro­duk­ty jed­no­stron­nie folio­wa­ne, pro­si­my dokład­nie okre­ślić stro­nę folio­wa­ną.
W pra­cach dwu­stron­nych bar­dzo waż­ne jest dokład­ne okre­śle­nie pra­wi­dło­wej orien­ta­cji wzglę­dem sie­bie awer­su i rewer­su pra­cy.

UWAGA!
Pro­si­my pamię­tać, że ten sam obraz na każ­dym moni­to­rze będzie wyświe­tlo­ny w innej kolo­ry­sty­ce, pro­si­my więc zadbać o pra­wi­dło­we ska­li­bro­wa­nie moni­to­ra. Nie­wła­ści­we usta­wie­nia para­me­trów pra­cy mogą unie­moż­li­wić popraw­ne jej wydru­ko­wa­nie. Róż­ni­ca kolo­ry­sty­ki mię­dzy obra­zem wyświe­tlo­nym na moni­to­rze a pro­duk­tem final­nym nie może być pod­sta­wą do rekla­ma­cji.

Jak prze­słać pli­ki do reali­za­cji2019–01-17T09:29:42+02:00

Dane przyj­mu­je­my w for­mie elek­tro­nicz­nej.

Pli­ki do reali­za­cji moż­na prze­sy­łać bez­po­śred­nio na nasz ser­wer FTP (po wcze­śniej­szym utwo­rze­niu kon­ta) lub za pośred­nic­twem pocz­ty elek­tro­nicz­nej na adres biuro@geministudio.com.pl (załącz­ni­ki do max. 10mb).

Dane ser­we­ra FTP2019–01-17T09:29:42+02:00

Zale­tą prze­sy­ła­nia pli­ków za pośred­nic­twem FTP jest bar­dzo szyb­ki prze­sył danych, ogra­ni­czo­ny tyl­ko szyb­ko­ścią Pań­stwa łącza inter­ne­to­we­go. Każ­dy klient ma swój kata­log co umoż­li­wia peł­ną ochro­nę pli­ków przez Pań­stwa prze­sy­ła­nych. Nie ma ogra­ni­czeń co do wiel­ko­ści prze­sy­ła­ne­go pli­ku.

Aby utwo­rzyć kon­to FTP nale­ży skon­tak­to­wać się z Biu­rem Obsłu­gi Klien­ta Gemi­ni Stu­dio. Po utwo­rze­niu kon­ta dane nie­zbęd­ne do usta­no­wie­nia połą­cze­nia z ser­we­rem FTP zosta­ną prze­sła­ne w wia­do­mo­ści e-mail na adres wska­za­ny przez Klien­ta.

Dane ser­we­ra FTP:

adres — ftp://ftp.geministudio.nazwa.pl
login — taki jak prze­sła­ny w wia­do­mo­ści e-mail
hasło — takie jak prze­sła­ne w wia­do­mo­ści e-mail

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego działania strony oraz w celach analitycznych. Ok