Poznaj pełen zakres naszych możliwości!

Pro­duk­cja reklam z wyko­rzy­sta­niem naj­lep­szych tech­no­lo­gii w nowo­cze­snym parku maszynowym

Ter­mo­for­mierka Smar­tline TF 800 PLUS

Ter­mo­for­mierka Smar­tline TF 800 PLUS prze­zna­czona jest do for­mo­wa­nia two­rzyw sztu­czych takich jak; ABS, PMMA, PVC, POLISTYREN, itp.

Ter­mo­for­mo­wa­nie to pro­ces tech­no­lo­giczny, w któ­rym z pła­skich folii lub płyt, pod­grza­nych do okre­ślo­nej tem­pe­ra­tury cha­rak­te­ry­stycz­nej dla dabego two­rzywa, for­muje się pro­dukty o okre­ślo­nych kształ­tach. Wysoko wydajne prze­twór­stwo spra­wia, że ter­mo­for­mo­wa­nie jest powszech­nie wyko­rzy­sty­wane zarówno w pro­duk­cji reklam, opa­ko­wań jak i pro­duk­tów wielkogabarytowych.

Ofe­ro­wane przez nas roz­wią­za­nia tech­niczne prze­wi­dują wiele róż­no­rod­nych warian­tów: od pro­duk­cji jed­nost­ko­wej i pro­to­ty­po­wej do maso­wej skali wielkoprzemysłowej.

Zalety ter­mo­for­mo­wa­nia:

 • Moż­li­wość wytwa­rza­nia wyro­bów o bar­dzo małej gru­bo­ści scianek
 • Niskie koszty form
 • Duży wybór mate­ria­łów wyjściowych
 • Swo­boda wyboru surowca do formowania
 • Moż­li­wość sto­so­wa­nia form wielokrotnych

Plo­ter fre­zu­jący KIMLA

Plo­ter ze sto­łem robo­czym o obsza­rze robo­czym 2100 x 4100 mm w warian­cie hybry­do­wym. Pozwala na moco­wa­nie obra­bia­nych ele­men­tów za pomocą próżni lub na stole T-rowkowym. Potrafi ciąć lub fre­zo­wać w prak­tycz­nie każ­dym materiale.

Maszyna wypo­sa­żona jest w ska­ner doty­kowy, speł­nia­jący kilka funk­cji. Pierw­sza to wyko­rzy­sta­nie do ska­no­wa­nia obiek­tów 3D jak rów­nież do ska­no­wa­nia obry­sów ele­men­tów pła­skich. Druga, możemy użyć do wspo­ma­ga­nia bazo­wa­nia. Pozwoli dokład­nie usta­wić bazę w naroż­niku, środku otworu lub walca, usta­lić nachy­le­nie płasz­czy­zny. Trze­cia moż­li­wość to ska­no­wa­nie powierzchni przed obróbką i uwzględ­nie­nie krzy­wi­zny mate­riału przy wyko­ny­wa­niu projektu.

Obra­biane materiały:

 • Alu­mi­nium
 • Two­rzywa sztuczne
 • Mate­riały kompozytowe

Plo­ter dru­ku­jący Mutoh Valu­eJet 1624

MUTOH Valu­eJet 1624 wypo­sa­żony jest w naj­now­szej gene­ra­cji 1440-dyszową gło­wicę DX6. Gło­wica ta umoż­li­wia druk zmienną kro­plą (Var­dot). Dzięki opro­gra­mo­wa­niu mamy moż­li­wość nie­za­leż­nej regu­la­cji wiel­ko­ści kro­pel wycho­dzą­cych z poszcze­gól­nych dysz. Wiel­kość kro­pli jest także zmie­niana w zależ­no­ści od dru­ko­wa­nej gra­fiki, np. inna kom­bi­na­cja roz­mia­rów do jed­no­li­tych obsza­rów, inna do detali i przejść tonal­nych. Uży­wany przez VJ-1624 eko­lo­giczny atra­ment sol­wen­towy Eco Ultra cha­rak­te­ry­zuje się w odróż­nie­niu od innych atra­men­tów eko-solwentowych lep­szą wchła­nial­no­ścią i skró­co­nym cza­sem schnię­cia wydru­ków. Dodat­kowo roz­sze­rzony został gamut kolo­rów. Wydruki z uży­ciem atra­men­tów Eco-Ultra cha­rak­te­ry­zują się nawet 3-letnią odpor­no­ścią na czyn­niki zewnętrzne takie jak UV czy woda.
 • Tryby druku: 1440 / 720 / 360 dpi
 • Pręd­kość druku: maks. 29 m²/h
 • Wyso­kość gło­wicy: 1.5 mm / 2.5 mm
 • Mak­sy­malna sze­ro­kość mate­riału: 64“ — 1625 mm

Plo­ter tnący MUTOH Kona 1400

Plo­ter tnący wypo­sa­żony w sys­tem lase­ro­wego pozy­cjo­no­wa­nia wydruku EPOS umoż­li­wia­jący pre­cy­zyjne cię­cie po kon­tu­rze. Ide­alny do pro­duk­cji: nakle­jek, ety­kiet, ozna­ko­wa­nia infor­ma­cyj­nego, liter­nic­twa deko­ra­cyj­nego, sza­blo­nów.  Dzięki try­bowi “cię­cia na wylot” umoż­li­wia łatwe wyko­na­nie goto­wych pro­duk­tów eli­mi­nu­jąc potrzebę dal­szej obróbki materiału.

Mutoh Kona w połą­cze­niu z plo­te­rem dru­ku­ją­cym two­rzy wydajny, 2-ploterowy sys­tem tnąco-drukujący wyko­rzy­sty­wany np. do pro­duk­cji nakle­jek, ety­kiet, ozna­ko­wa­nia, itd.

 • Lase­rowy sys­tem pozy­cjo­no­wa­nia gra­fiki Epos
 • Moż­li­wość cię­cia na wylot
 • Mak­sy­malna sze­ro­kość mate­riału — 1640 mm
 • Mak­sy­malna gru­bość mate­riału — 1mm

Wyci­narki lase­rowe TRUMPF TRUMATIC 3030/6030

Wyci­narki lase­rowe TRUMATIC 3030 TLF 4000 i TRUMATIC 6030 TLF 4000 do wszech­stron­nych zasto­so­wań, w któ­rych zasto­so­wano spraw­dzoną kon­cep­cję lasera wykra­wa­ją­cego do naj­róż­niej­szych obró­bek. Moż­li­wość cię­cia róż­nych mate­ria­łów od alu­mi­nium do stali kon­struk­cyj­nej przy mak­sy­mal­nej gru­bo­ści cię­tego mate­riału do 18 mm.
 • Moce lasera do róż­nych mate­ria­łów i gru­bo­ści bla­chy do 8 mm
 • Mak­sy­malny wymiar cię­tego arku­sza bla­chy 2000 x 6000 mm
 • Wysoka jakość detali i eko­no­micz­ność w przy­padku cien­kiej blachy
 • Rezul­taty cię­cia o wyso­kiej pre­cy­zji dzięki wyjąt­ko­wej jako­ści wiązki lasera TruFlow

Laser 3D do cię­cia rur i kształ­tow­ni­ków TRUMPF  Tru­La­ser Tube 7000

Maszyna Tru­La­ser Tube 7000 tnie rury i pro­file o dużych śred­ni­cach i gru­bo­ściach ścian nie zmniej­sza­jąc przy tym swo­jej produktywności.

W pełni auto­ma­tyczne usta­wie­nia umoż­li­wiają więk­szą dostęp­ność maszyny. Wyko­rzy­stu­jąc maszynę Load­Ma­ster Tube można zauto­ma­ty­zo­wać pro­duk­cję, dzięki naj­wyż­szej mocy lasera wyno­szą­cej 3600 W moż­liwa jest jesz­cze szyb­sza obróbka ele­men­tów kon­struk­cyj­nych. Samo­cen­tru­jące szczęki mocu­jące pozwa­lają utrzy­mać przy pro­duk­cji stałą jakość.

Moż­liwa jest obróbka rur o maks. śred­nicy 200 mm (opcja 250 mm), co w przy­padku mniej­szych rur nie odbija się nega­tyw­nie na pro­duk­tyw­no­ści. Gru­bość ścianki do 8 mm dla maszyny Tru­La­ser Tube 7000 rów­nież nie sta­nowi problemu,a wsu­wana linia trans­por­towa umoż­li­wia szyb­kie dopro­wa­dze­nie poje­dyn­czych rur dla małych serii lub pro­fili specjalnych.

 • Obróbka rur o śred­nicy maks. 200 mm
 • Jako­ściowe uko­so­wa­nie do 45°
 • Wysoka pro­duk­tyw­ność
 • Mini­malne zuży­cie gazów technologicznych
TRUMPF Trulaser Tube 7000