Co możemy dla Cie­bie zrobić?

Jak Cię widzą, tak Cię piszą… Dla­tego też przy­go­tu­jemy dla Cie­bie spójne i nie­sza­blo­nowe pro­jekty gra­ficzne. Dora­dzimy Ci w wybo­rze odpo­wied­niego mate­riału, spo­sobu nadruku, a także tech­no­lo­gii wyko­na­nia reklam.  Z nami nie musisz mar­twić się rów­nież o mon­taż Two­jej reklamy czy druk mate­ria­łów pro­mo­cyj­nych. Współ­pra­cu­jemy z wykwa­li­fi­ko­wa­nymi spe­cja­li­stami, reno­mo­wa­nymi dru­kar­niami i dostaw­cami, dzięki czemu masz pew­ność, że będziemy czu­wać nad Twoją reklamą od fazy jej pro­jektu aż po uzy­ska­nie pro­duktu finalnego.

PROJEKTOWANIE // POLIGRAFIA  // REKLAMA OUTDOOR

Pro­jek­tu­jemy fol­dery, ulotki, kata­logi, karty kata­lo­gowe, pla­katy, kalen­da­rze,  standy, itp. Zaj­mu­jemy się rów­nież tzw. małą poli­gra­fią papiery fir­mowe, koperty, wizy­tówki , ety­kiety. Wszyst­kie nasze pro­jekty dru­ku­jemy bez kom­pro­misu w naj­wyż­szej moż­li­wej jako­ści, począw­szy od druku off­se­to­wego a koń­cząc na wiel­ko­for­ma­to­wym. Zaj­mu­jemy się pro­duk­cją reklam out­door, okle­ja­niem witryn oraz peł­nym aran­żo­wa­niem powierzchni firmowych.

Pro­jek­tu­jemy pełne i uni­kalne sys­temy iden­ty­fi­ka­cji wizu­al­nej firm zacho­wu­jący komu­ni­ka­cyjną spój­ność marki, okre­śle­nie odpo­wied­niej kolo­ry­styki, typo­gra­fii, dobór odpo­wied­nich środ­ków prze­kazu oraz wszyst­kie nie­zbędne mate­riały identyfikacyjne.

FREZOWANIE  //  WYCINANIE LASEREM

Fre­zo­wa­nie i wyci­na­nie za pomocą plo­tera fre­zu­ją­cego to czę­sto sto­so­wana tech­no­lo­gia w fir­mach rekla­mo­wych, sto­lar­skich i wielu innych. Plo­tery fre­zu­jące to sto­łowe maszyny do cię­cia, gra­we­ro­wa­nia oraz trój­wy­mia­ro­wej obróbki mate­ria­lów takich jak: pleksi, pcv, poli­wę­glan, poli­pro­py­len, drewno, płyty MDF, dibond, a także metali mięk­kich (alu­mi­nium, mosiądz, miedź). Narzę­dziem obra­bia­ją­cym jest obra­ca­jący się z dużą pręd­ko­ścią frez.

Uży­wany przez nas plo­ter fre­zu­jący KIMLA jest nie­zwy­kle pre­cy­zyjny, a nasza wie­dza i doświad­cze­nie pozwa­lają na reali­za­cję naj­bar­dziej skom­pli­ko­wa­nych zle­ceń. Ofe­ru­jemy zarówno wyci­na­nie dowol­nych kształ­tów i pre­cy­zyjne gra­we­ro­wa­nie w pły­tach z two­rzyw sztucz­nych, drew­no­po­chod­nych i metalowych.

Dokład­nie i szybko wyci­namy skom­pli­ko­wane pro­jekty oraz mate­riały ilu­stra­cyjne wprost na mate­riale, pozo­sta­wia­jąc ostre, czy­ste kra­wę­dzie. Sys­temy lase­rowe to insta­la­cje cał­ko­wi­cie zamknięte i bez­piecz­niej­sze niż tra­dy­cyjne sys­temy cię­cia. Pro­ces cię­cia prze­biega bez­do­ty­kowo, stąd nie ma koniecz­no­ści kon­fi­gu­ra­cji lub wymiany ostrzy czy narzę­dzi. Laser ofe­ruje pod­ci­śnie­niowy stół do cię­cia typu „pla­ster miodu”,  który pod­trzy­muje mate­riał bez dodat­ko­wych zamo­co­wań oraz usuwa dym i zanie­czysz­cze­nia, które mogą wpły­wać na jakość obróbki.

WYDRUKI WIELKOFORMATOWE  //  WYCINANIE PLOTEROWE  //  WYKLEJANIE

Posia­damy nowo­cze­sny park maszy­nowy, dzięki któ­remu możemy zaofe­ro­wać Pań­stwu wydruki naj­lep­szej jako­ści, o roz­dziel­czo­ści 1440 dpi. Nasze wydruki wiel­ko­for­ma­towe cha­rak­te­ry­zują się nasy­co­nymi kolo­rami oraz bra­kiem widocz­nego ziarna. Można je wyko­rzy­stać jako apli­ka­cje na pojazdy, bil­l­bo­ardy, tablice, kase­tony, ściany, inne. Ofe­ru­jemy rów­nież pełną gamę pod­łoży do druku solven­to­wego do zasto­so­wa­nia na zewnątrz i do wewnątrz, odpor­nych na dzia­ła­nie warun­ków atmosferycznych.

Ofe­ru­jemy rów­nież wyci­na­nie plo­te­rowe w foliach samo­przy­lep­nych. Dys­po­nu­jemy plo­te­rem tną­cym reno­mo­wa­nej firmy Mutoh.Wycinamy na mate­ria­łach zadru­ko­wa­nych naklejki o dowol­nym kształ­cie, dzięki czemu możemy zaofe­ro­wać Pań­stwu kolo­rowe naklejki (dru­ko­wane), odporne na warunki atmos­fe­ryczne, dodat­kowo zabez­pie­czone lami­na­tem, o skom­pli­ko­wa­nym kształ­cie. Naklejki można zama­wiać seriami, możemy wyko­nać nawet 1 sztukę spe­cjal­nie dla Państwa.

Oprócz moż­li­wo­ści dru­ko­wa­nia wiel­ko­for­ma­to­wego i wyci­na­nia plo­te­ro­wego róż­nego rodzaju apli­ka­cji, nakle­jek itp. Ofe­ru­jemy rów­nież wykle­je­nia powyż­szych mate­ria­łów na róż­nych pod­ło­żach oraz miejscach.