Co możemy dla Ciebie zrobić?

Jak Cię widzą, tak Cię piszą… Dla­te­go też przy­go­tu­je­my dla Cie­bie spój­ne i nie­sza­blo­no­we pro­jek­ty gra­ficz­ne. Dora­dzi­my Ci w wybo­rze odpo­wied­nie­go mate­ria­łu, spo­so­bu nadru­ku, a tak­że tech­no­lo­gii wyko­na­nia reklam.  Z nami nie musisz mar­twić się rów­nież o mon­taż Two­jej rekla­my czy druk mate­ria­łów pro­mo­cyj­nych. Współ­pra­cu­je­my z wykwa­li­fi­ko­wa­ny­mi spe­cja­li­sta­mi, reno­mo­wa­ny­mi dru­kar­nia­mi i dostaw­ca­mi, dzię­ki cze­mu masz pew­ność, że będzie­my czu­wać nad Two­ją rekla­mą od fazy jej pro­jek­tu aż po uzy­ska­nie pro­duk­tu final­ne­go.

PROJEKTOWANIE // POLIGRAFIA // REKLAMA OUTDOOR

Pro­jek­tu­je­my fol­de­ry, ulot­ki, kata­lo­gi, kar­ty kata­lo­go­we, pla­ka­ty, kalen­da­rze,  stan­dy, itp. Zaj­mu­je­my się rów­nież tzw. małą poli­gra­fią papie­ry fir­mo­we, koper­ty, wizy­tów­ki , ety­kie­ty. Wszyst­kie nasze pro­jek­ty dru­ku­je­my bez kom­pro­mi­su w naj­wyż­szej moż­li­wej jako­ści, począw­szy od dru­ku off­se­to­we­go a koń­cząc na wiel­ko­for­ma­to­wym. Zaj­mu­je­my się pro­duk­cją reklam out­do­or, okle­ja­niem witryn oraz peł­nym aran­żo­wa­niem powierzch­ni fir­mo­wych.

Pro­jek­tu­je­my peł­ne i uni­kal­ne sys­te­my iden­ty­fi­ka­cji wizu­al­nej firm zacho­wu­ją­cy komu­ni­ka­cyj­ną spój­ność mar­ki, okre­śle­nie odpo­wied­niej kolo­ry­sty­ki, typo­gra­fii, dobór odpo­wied­nich środ­ków prze­ka­zu oraz wszyst­kie nie­zbęd­ne mate­ria­ły iden­ty­fi­ka­cyj­ne.

FREZOWANIE  //  WYCINANIE LASEREM

Fre­zo­wa­nie i wyci­na­nie za pomo­cą plo­te­ra fre­zu­ją­ce­go to czę­sto sto­so­wa­na tech­no­lo­gia w fir­mach rekla­mo­wych, sto­lar­skich i wie­lu innych. Plo­te­ry fre­zu­ją­ce to sto­ło­we maszy­ny do cię­cia, gra­we­ro­wa­nia oraz trój­wy­mia­ro­wej obrób­ki mate­ria­lów takich jak: plek­si, pcv, poli­wę­glan, poli­pro­py­len, drew­no, pły­ty MDF, dibond, a tak­że meta­li mięk­kich (alu­mi­nium, mosiądz, miedź). Narzę­dziem obra­bia­ją­cym jest obra­ca­ją­cy się z dużą pręd­ko­ścią frez.

Uży­wa­ny przez nas plo­ter fre­zu­ją­cy KIMLA jest nie­zwy­kle pre­cy­zyj­ny, a nasza wie­dza i doświad­cze­nie pozwa­la­ją na reali­za­cję naj­bar­dziej skom­pli­ko­wa­nych zle­ceń. Ofe­ru­je­my zarów­no wyci­na­nie dowol­nych kształ­tów i pre­cy­zyj­ne gra­we­ro­wa­nie w pły­tach z two­rzyw sztucz­nych, drew­no­po­chod­nych i meta­lo­wych.

Dokład­nie i szyb­ko wyci­na­my skom­pli­ko­wa­ne pro­jek­ty oraz mate­ria­ły ilu­stra­cyj­ne wprost na mate­ria­le, pozo­sta­wia­jąc ostre, czy­ste kra­wę­dzie. Sys­te­my lase­ro­we to insta­la­cje cał­ko­wi­cie zamknię­te i bez­piecz­niej­sze niż tra­dy­cyj­ne sys­te­my cię­cia. Pro­ces cię­cia prze­bie­ga bez­do­ty­ko­wo, stąd nie ma koniecz­no­ści kon­fi­gu­ra­cji lub wymia­ny ostrzy czy narzę­dzi. Laser ofe­ru­je pod­ci­śnie­nio­wy stół do cię­cia typu „pla­ster mio­du”,  któ­ry pod­trzy­mu­je mate­riał bez dodat­ko­wych zamo­co­wań oraz usu­wa dym i zanie­czysz­cze­nia, któ­re mogą wpły­wać na jakość obrób­ki.

WYDRUKI WIELKOFORMATOWE  //  WYCINANIE PLOTEROWE  //  WYKLEJANIE

Posia­da­my nowo­cze­sny park maszy­no­wy, dzię­ki któ­re­mu może­my zaofe­ro­wać Pań­stwu wydru­ki naj­lep­szej jako­ści, o roz­dziel­czo­ści 1440 dpi. Nasze wydru­ki wiel­ko­for­ma­to­we cha­rak­te­ry­zu­ją się nasy­co­ny­mi kolo­ra­mi oraz bra­kiem widocz­ne­go ziar­na. Moż­na je wyko­rzy­stać jako apli­ka­cje na pojaz­dy, bil­l­bo­ar­dy, tabli­ce, kase­to­ny, ścia­ny, inne. Ofe­ru­je­my rów­nież peł­ną gamę pod­ło­ży do dru­ku solven­to­we­go do zasto­so­wa­nia na zewnątrz i do wewnątrz, odpor­nych na dzia­ła­nie warun­ków atmos­fe­rycz­nych.

Ofe­ru­je­my rów­nież wyci­na­nie plo­te­ro­we w foliach samo­przy­lep­nych. Dys­po­nu­je­my plo­te­rem tną­cym reno­mo­wa­nej fir­my Mutoh.Wycinamy na mate­ria­łach zadru­ko­wa­nych naklej­ki o dowol­nym kształ­cie, dzię­ki cze­mu może­my zaofe­ro­wać Pań­stwu kolo­ro­we naklej­ki (dru­ko­wa­ne), odpor­ne na warun­ki atmos­fe­rycz­ne, dodat­ko­wo zabez­pie­czo­ne lami­na­tem, o skom­pli­ko­wa­nym kształ­cie. Naklej­ki moż­na zama­wiać seria­mi, może­my wyko­nać nawet 1 sztu­kę spe­cjal­nie dla Pań­stwa.

Oprócz moż­li­wo­ści dru­ko­wa­nia wiel­ko­for­ma­to­we­go i wyci­na­nia plo­te­ro­we­go róż­ne­go rodza­ju apli­ka­cji, nakle­jek itp. Ofe­ru­je­my rów­nież wykle­je­nia powyż­szych mate­ria­łów na róż­nych pod­ło­żach oraz miej­scach.