Lubimy tworzyć. Wspólnie.

Gemi­ni Stu­dio powsta­ło z idei połą­cze­nia wie­dzy i naj­lep­szych prak­tyk oraz doświad­cze­nia zdo­by­te­go w cza­sie kil­ku­na­stu lat pra­cy w bran­ży rekla­mo­wej. Idea sprzy­ja­ła  ewo­lu­cji  kil­ku­oso­bo­we­go  zespo­łu w  spraw­nie dzia­ła­ją­cą i cenio­ną fir­mę.

Gemi­ni rosło… fizycz­nie – zaj­mu­jąc coraz więk­szą prze­strzeń, pro­fe­sjo­nal­nie – kom­ple­tu­jąc zespół fachow­ców zróż­ni­co­wa­nych  spe­cjal­no­ści oraz wize­run­ko­wo  –  zysku­jąc coraz lep­sze oce­ny i uzna­nie w oczach klien­tów.

Sze­re­gi naszej Fir­my zasi­la­ją spe­cja­li­ści-prak­ty­cy z obsza­ru sze­ro­ko poję­tej pro­duk­cji rekla­mo­wej, kre­acji, pla­no­wa­nia, doradz­twa, mar­ke­tin­gu. Oprócz boga­te­go doświad­cze­nia i kwa­li­fi­ka­cji zawo­do­wych, pra­cow­ni­cy Gemi­ni Stu­dio posia­da­ją to, co naszym zda­niem naj­cen­niej­sze – zaan­ga­żo­wa­nie, pasję i talent.

Dzię­ki  pro­fe­sjo­na­li­zmo­wi pra­cow­ni­ków,  doświad­cze­niu i roz­bu­do­wa­ne­mu zaple­czu tech­nicz­ne­mu Gemi­ni Stu­dio potra­fi stwo­rzyć, a potem zre­ali­zo­wać każ­dy pomysł na rekla­mę. Dzia­łać pla­no­wo i sku­tecz­nie. Dzię­ki temu że nadal przy­świe­ca Nam ta sama idea: tu wciąż naj­waż­niej­si są ludzie. Ich pasje, oso­bo­wość i ener­gia. Stąd wypły­wa indy­wi­du­al­ne podej­ście do każ­de­go klien­ta i pro­jek­tu.

Gemi­ni stu­dio dys­po­nu­je wszel­ki­mi zaso­ba­mi nie­zbęd­ny­mi do reali­za­cji tak­że Two­je­go zle­ce­nia. Zapra­sza­my do współ­pra­cy!

Nasza Lokalizacja

Gemini Studio Natalia Wieczorek

ul. War­szaw­ska 169/171A 26–617 Radom

Tele­fon: 48 377 99 00

Tel. kom: 513 395 473

Faks: 48 377 99 03

Web: www.geministudio.pl

Jak pracujemy?

Dla kogo pracowaliśmy?