Lubimy two­rzyć. Wspólnie.

Gemini Stu­dio powstało z idei połą­cze­nia wie­dzy i naj­lep­szych prak­tyk oraz doświad­cze­nia zdo­by­tego w cza­sie kil­ku­na­stu lat pracy w branży rekla­mo­wej. Idea sprzy­jała  ewo­lu­cji  kil­ku­oso­bo­wego  zespołu w  spraw­nie dzia­ła­jącą i cenioną firmę.

Gemini rosło… fizycz­nie – zaj­mu­jąc coraz więk­szą prze­strzeń, pro­fe­sjo­nal­nie – kom­ple­tu­jąc zespół fachow­ców zróż­ni­co­wa­nych  spe­cjal­no­ści oraz wize­run­kowo  –  zysku­jąc coraz lep­sze oceny i uzna­nie w oczach klientów.

Sze­regi naszej Firmy zasi­lają specjaliści-praktycy z obszaru sze­roko poję­tej pro­duk­cji rekla­mo­wej, kre­acji, pla­no­wa­nia, doradz­twa, mar­ke­tingu. Oprócz boga­tego doświad­cze­nia i kwa­li­fi­ka­cji zawo­do­wych, pra­cow­nicy Gemini Stu­dio posia­dają to, co naszym zda­niem naj­cen­niej­sze – zaan­ga­żo­wa­nie, pasję i talent.

Dzięki  pro­fe­sjo­na­li­zmowi pra­cow­ni­ków,  doświad­cze­niu i roz­bu­do­wa­nemu zaple­czu tech­nicz­nemu Gemini Stu­dio potrafi stwo­rzyć, a potem zre­ali­zo­wać każdy pomysł na reklamę. Dzia­łać pla­nowo i sku­tecz­nie. Dzięki temu że nadal przy­świeca Nam ta sama idea: tu wciąż naj­waż­niejsi są ludzie. Ich pasje, oso­bo­wość i ener­gia. Stąd wypływa indy­wi­du­alne podej­ście do każ­dego klienta i projektu.

Gemini stu­dio dys­po­nuje wszel­kimi zaso­bami nie­zbęd­nymi do reali­za­cji także Two­jego zle­ce­nia.
Zapra­szamy do współpracy!

Nasza Loka­li­za­cja

 

Gemini Stu­dio Nata­lia Wieczorek

ul. War­szaw­ska 169/171a
26–617 Radom
tel: 48 377 99 00
mail: biuro@geministudio.pl

Jak pra­cu­jemy?

 

Gemini na zwia­dach czyli Rozpoznanie…zadajemy całe mnó­stwo pytań. Chcemy poznać cele, pre­fe­ren­cje i ocze­ki­wa­nia Klienta.
Na tym eta­pie, jeśli wyjąt­kowo nie usły­szymy “Musze mieć to gotowe na jutro!”, usta­lamy zasady współ­pracy, przed­sta­wiamy kosz­to­rys oraz har­mo­no­gram prac.
Uru­cha­miamy wszyst­kie dostępne w Gemini mózgi i myślimy…a jak wymy­ślimy to…rysujemy, szki­cu­jemy aż do uzy­ska­nia kon­ceptu, który sta­nie się bazą dla projektu.
Po uzy­ska­niu akcep­ta­cji zaczy­namy wdra­ża­nie pro­jektu w życie. Dru­ku­jemy, tniemy, skła­damy, spraw­dzamy, nad­zo­ru­jemy… czyli pełen etap realizacji.

Dla kogo pracowaliśmy?