Zaletą prze­sy­ła­nia pli­ków za pośred­nic­twem FTP jest bar­dzo szybki prze­sył danych, ogra­ni­czony tylko szyb­ko­ścią Pań­stwa łącza inter­ne­to­wego. Każdy klient ma swój kata­log co umoż­li­wia pełną ochronę pli­ków przez Pań­stwa prze­sy­ła­nych. Nie ma ogra­ni­czeń co do wiel­ko­ści prze­sy­ła­nego pliku.

Aby utwo­rzyć konto FTP należy skon­tak­to­wać się z Biu­rem Obsługi Klienta Gemini Stu­dio. Po utwo­rze­niu konta dane nie­zbędne do usta­no­wie­nia połą­cze­nia z ser­we­rem FTP zostaną prze­słane w wia­do­mo­ści e-mail na adres wska­zany przez Klienta.

Dane ser­wera FTP:

adres — ftp://ftp.geministudio.nazwa.pl
login — taki jak prze­słany w wia­do­mo­ści e-mail
hasło — takie jak prze­słane w wia­do­mo­ści e-mail