Zale­tą prze­sy­ła­nia pli­ków za pośred­nic­twem FTP jest bar­dzo szyb­ki prze­sył danych, ogra­ni­czo­ny tyl­ko szyb­ko­ścią Pań­stwa łącza inter­ne­to­we­go. Każ­dy klient ma swój kata­log co umoż­li­wia peł­ną ochro­nę pli­ków przez Pań­stwa prze­sy­ła­nych. Nie ma ogra­ni­czeń co do wiel­ko­ści prze­sy­ła­ne­go pli­ku.

Aby utwo­rzyć kon­to FTP nale­ży skon­tak­to­wać się z Biu­rem Obsłu­gi Klien­ta Gemi­ni Stu­dio. Po utwo­rze­niu kon­ta dane nie­zbęd­ne do usta­no­wie­nia połą­cze­nia z ser­we­rem FTP zosta­ną prze­sła­ne w wia­do­mo­ści e-mail na adres wska­za­ny przez Klien­ta.

Dane ser­we­ra FTP:

adres — ftp://ftp.geministudio.nazwa.pl
login — taki jak prze­sła­ny w wia­do­mo­ści e-mail
hasło — takie jak prze­sła­ne w wia­do­mo­ści e-mail