Rekla­ma zewnętrz­na dzię­ki wyso­kie­mu pozio­mo­wi oglą­dal­no­ści kształ­tu­je wize­ru­nek fir­my lub pro­duk­tu. Dzię­ki boga­te­mu zaple­czu i doświad­czo­ne­mu zespo­ło­wi spe­cja­li­stów świad­czy­my sze­ro­ki wachlarz usług z zakre­su pro­duk­cji rekla­mo­wej. 
Reali­zu­je­my pro­jek­ty z zakre­su gra­fi­ki kom­pu­te­ro­wej i DTP, z prze­zna­cze­niem do dru­ku i dys­try­bu­cji elek­tro­nicz­nej. Posia­da­my kom­plet­ne zaple­cze tech­nicz­ne w tym stu­dio pro­jek­to­we. Na każ­dym eta­pie two­rze­nia rekla­my wizu­al­nej anga­żu­je­my wła­snych spe­cja­li­stów.
Rekla­ma zewnętrz­na wyma­ga zło­że­nia jej ele­men­tów skła­do­wych. W tym celu nie­zbęd­na jest hala mon­ta­żo­wa i zaan­ga­żo­wa­nie odpo­wied­nio przy­go­to­wa­nych spe­cja­li­stów. Stwo­rze­nie odpo­wied­nich warun­ków mon­ta­żu ma ogrom­ny wpływ na póź­niej­szą trwa­łość rekla­my.

Kalendarze trójdzielne z indywidualnym projektem
 w nakładzie już od 50 szt.!

Kalen­da­rze trój­dziel­ne z wypu­kła głów­ką wraz z moż­li­wo­ścią stwo­rze­nia indy­wi­du­al­ne­go pro­jek­tuw nakła­dzie już od 50 sztuk.
Nie cze­kaj, już teraz sprawdź naszą ofer­tę!.

SPRAWDŹ PEŁNĄ OFERTĘ